مسابقه آنلاین ویژه نیشابوری ها با کارت هدیه یک میلیون تومانی

بعد از مشاهده ی کامل ویدئو بگویید کدامیک از گزینه های زیر مربوط به اثر دومینو دموکراسی نمی باشد؟


بعد از مشاهده ی کامل ویدئو بگویید چرا زمانی که از تصمیمات و نظرات جریان سیاسی احساس نارضایتی میکنید، بازهم باید رأی بدهیم؟

از آثار مشارکت حداکثری در انتخابات کدام گزینه نمی باشد؟

کدام یک از گزینه های زیر از آثار #من_رأی_نمیدهم نمی باشد؟

کدامیک از جملات زیر درست نمی باشد؟